• Phone: 
  • info@konchurang.org

Liên hệ

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG

Trụ sở: Thôn Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

  • Ths. Nguyễn Hồng Quân - Phó Giám đốc phụ trách Khu bảo tồn: 0973 333 776.
  • Ths. Nguyễn Văn Tứ - Phó Giám đốc Khu bảo tồn:  0372 735 658
  • Ks. Hoàng Văn Hưng - Trưởng phòng: TC-HC :  0978 035 772
  • Ks. Siu Ngơi - Giám đốc Trung tâm GDMT & DVMT: 0985 551 682